WELKE GEGEVENS

Amateur Fotografen Vereniging “de Veluwe” (hierna te noemen: AFV) verwerkt volgende persoonsgegevens van haar leden: naam; adres; telefoon;bankrekeningnummer,geboortedatum, e-mailadres; web-site adres. Daarnaast bewaart de AFV foto's (digitale bestanden) van de leden. Betreffende gegevens worden opgevraagd op het moment dat iemand lid wordt. Daarbij worden de nieuwe leden gevraagd zich akkoord te verklaren met het gebruik van de gegevens door de AFV. De toestemming wordt door het secretariaat gearchiveerd. Op clubavonden wordt aanwezigheidsregistratie bijgehouden om het bestuur inzicht te geven over de opkomst. Na de bestuursvergadering, welke ieder jaar in maart wordt gehouden, worden deze gegevens vernietigd.
De AFV beschikt niet over z.g. Hoog risicogegevens, zodat een Privacy impact assessment niet noodzakelijk is.

MET WELK DOEL

Deze gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie; voor het innen van contributie; om de leden te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken; voor de communicatie tussen de leden onderling; voor publicatie op de web-site van de AFV en voor het toezenden van de correspondentie die het doel van de vereniging ondersteunt. In incidentele gevallen worden naam en adresgegevens van individuele leden gebruikt om mensen en/of instanties die gericht belangstelling hebben te informeren. De gegevens van de belangstellende(n) worden doorgegeven aan het desbetreffende lid, dat dan contact kan opnemen.
De betreffende gegevens zijn het minimum waarover de AFV moet beschikken om haar doelstelling te realiseren. Daarmee is voldaan aan de eis ten aanzien van dataminimalisering.
Noch de persoonsgegevens, noch de foto's zullen op enigerlei wijze ter beschikking worden gesteld voor enig commerciële gebruik, van welke aard dan ook.

WAAR KOMEN GEGEVENS VANDAAN

Genoemde gegevens zijn uitsluitend afkomstig van de leden zelf.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens en foto's worden bewaard gedurende het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de foto's van de web-site van de AFV verwijderd en de digitale bestanden worden gewist, als het betreffende lid hierom vraagt. Foto in de rubriek “wie is wie” worden bij beëindiging van het lidmaatschap verwijderd. Persoonsgegevens van oud-leden worden bewaard in het (digitaal) archief om bijvoorbeeld oud-leden te informeren over een reünie, etc. De financiële gegevens worden gedurende een periode van maximaal vijf jaar bewaard.

MET WIE WORDEN GEGEVENS GEDEELD

De ledenlijst, met daarin de naam, adres, telefoonnummer vast en/of mobiel, emailadres en eventuele website wordt meerdere malen per jaar aan alle leden toegestuurd met het verzoek de data up-to-date te houden.
De namen van leden en foto's worden gepubliceerd op de web-site van de Veluwe; www.develuwe.net, die gehost wordt door een externe partij.

WIE BEHEERT DE DATA

De zittende bestuursleden van de AFV beschikken over de persoonlijke gegevens. De web-master en de leden van de webcie beschikken over de persoonlijke gegevens en de foto's.
Betreffende functionarissen zorgen voor adequate bescherming van de gegevens die zijn opgeslagen op hun privé computers.
De voorzitter van de AFV draagt de verantwoordelijkheid voor het beschermen van de privacygevoelige gegevens.

RECHTEN VAN DE LEDEN

Leden kunnen te allen tijde inzage krijgen in hun gegevens en/of hun gegevens corrigeren dan wel laten verwijderen. In voorkomend geval volstaat een e-mail aan het secretariaat.

WIJZIGING

De AFV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Zij zal haar leden hiervan op de hoogte stellen.